تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی بابل - برنامه نویسی ++c

برنامه نویسی ++c

دوشنبه 2 خرداد 1390 11:40 ق.ظ

نویسنده : سلیمه پایمرد

برنامه ای بنویسید كه فرمت زیر را در خروجی نمایش دهد.

1
1  2
1  2  3  4
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5  6
1  2  3  4  5
1  2  3  4 
1  2  3
1  2 
1

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,j;


for(i=1;i<=6;i++)
{
    cout<<"\n";
        for(j=1;j<=i;j++)
                cout <<j<<"  ";
}

for(i=5;i>=1;i--)
{
    cout<<"\n";
        for(j=1;j<=i;j++)
                cout <<j<<"  ";
}


}
getch();
return 0;

}
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 2 اردیبهشت 1391 11:44 ق.ظ