تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی بابل - نمونه سوالات تستی بخش ACCESS

نمونه سوالات تستی بخش ACCESS

شنبه 5 آذر 1390 08:07 ب.ظ

نویسنده : سلیمه پایمرد
جهت ذخیره سازی اعداد صحیح مثبت از ۱ تا ۲۵۵از کدامیک از انواع داده ای زیر استفاده می شود؟

الف)byte ب)integer ج)long integer د)double

2)کدامیک از اجزای تشکیل دهنده محیط اکسس نمی باشد؟

الف)نوار وظیفه ب)نوار منو ج)نوار ابزار د)form

3)برای اینکه نتوان یک فیلد را خالی رها کرد از کدام خاصیت زیر استفاده می شود؟

الف)caption ب)input mask ج)required د)index

4)تعریف ” منوی شامل لیستی از گزینه ها که بانک اطلاعاتی برای یافتن ومرتب سازی رکوردها می تواند مورد استفاده قرار دهد” برای چیست؟

الف)Key ب)Index ج)Table د)Record

5)کدام امکان به عنوان یک پرس و جو بکار می رود؟

الف)Query ب)Table ج)Form د)File

6)چگونه یک ستون را در ACCESS میتوان FREEZE کرد؟

الف)انتخاب منوی FORMAT و سپس انتخاب FREEZE Column

ب) انتخاب منوی EDIT و سپس انتخاب FREEZE Column

ج) انتخاب منوی FREEZE و سپس انتخاب FREEZE د)هیچکدام

۷)برای نمایش تاریخ و زمان از کدام دستور استفاده می شود؟

الف)NOW ب)DATE &TIME ج)DATE د)TIME

8)برای شاخص بندی چند فیلد به صورت یکتا از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)INDEX ب)PRIMARY KEY ج)TOOLS\LOOKUP د)هیچکدام

۹)برای جستجوی تمام فیلدهایی که حرف آغازین آنها T باشد از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)* T* ب)T* ج)[!T]* د) T

10)برای ظاهر کردن فیلدهای DATABASE از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) FREEZE ب)index ج)HIDE د)UNHIDE

11)برای اینکه نتوان تاریخی بزرگتر از همان روز وارد کرد از کدام خاصیت استفاده می شود؟

الف)VALIDATION TEXT ب)VALIDATION RULE

ج)INPUT MASK د)FORMAT

12)کدامیک از گزینه های زیر نمیتواند فیلد کلیدی باشد؟

الف)TEXT ب)AUTONUMBER ج)MEMO د)LOOKUP

13)برای ثابت کردن ستونها از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) FREEZE ب) UNFREEZE ج)HIDE د)UNHIDE

14)در هنگام استفاده از عبارات در QUERY نام فیلد چگونه نوشته می شود؟

الف)بین دو علامت [ ] ب)ابتدا نام جدول و سپس یک علامت تعجب و بعد نام فیلد

ج) ابتدا نام جدول و سپس نام فیلد که این دو با نقطه از هم جدا می شوند د)بین پرانتز

۱۵)با کدام روش می توان رکوردهای یک جدول را با جدول دیگری ارتباط داد به نحوی که جدول دومی زیر مجموعه ی جدول اولی باشد؟

الف)یک به یک ب)یک به چند ج)چند به یک د)چند به چند

۱۶)فیلد (FILD) چیست؟

الف)به هر یک از ستونهای جدول می گویند. ب) به هر یک ازسطرهای جدول می گویند.

ج)به داده هایی که زیر هم قرار دارند. د)الف و ب

۱۷)فیلد نوع Memo چه نوع داده هایی را شامل می شود؟

الف)داده های نوع عددی ب)داده های نوع حروفی

ج)داده های بیشتر از ۲۵۵ کاراکتر د)داده هایی که شامل تاریخ و زمان می شود

۱۸)جهت اضافه نمودن تصویر به فرم از کدام منو استفاده می کنیم؟

الف)EDIT ب)VIEW ج)TOOLS د)INSERT

19)در جدول برای جستجوی اطلاعات هنگامی که رکوردهایی را بخواهیم که کد شناسایی آنها ۸۹ نمی باشد کدام عملگر منطقی را باید انتخاب کنیم؟

الف) = >89 ب)< =89 ج)< >89 د)هیچکدام

۲۰)کدام گزینه جزء Object های برنامه اکسس نمی باشد؟

الف)Form ب)Page جMacro د)Favorites

21)برای چاپ اطلاعات از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) Form ب)Report ج؟)Table د)Macro

22)روش ایجاد کدام Object با بقیه Object ها متفاوت است؟

الف) Macro ب) Table ج) Report د) Form

23)مجموعه اطلاعات مرتبط به هم که از نظر منطقی دارای وجه مشترک هستند را چه می گویند؟

الف)رکورد ب)جدول ج)فیلد د)فایل بانک اطلاعاتی

۲۴)از کدام خصیصه برای برچسب گذاشتن فیلد استفاده می شود؟

الف)Caption ب)Format ج)Fild Size د)Input Mask

25)کدام نوع چیدمان در ایجاد فرم به روش Wizard نقشی ندارد؟

الف)Columnar ب)Flax ج)Tabular د)Datasheet

26)در طراحی به روش Design از کدام منو برای درج اشیاء مختلف در فرم استفاده می کنیم؟

الف)View ب)Insert ج)Format د)Tools

27)برای تنظیمات اختیاری در برنامه اکسس از کدام گزینه در منوی Tools استفاده می شود؟

الف)Option ب)Startup ج)Macro د)Security

28)جهت تعیین عبارتی به عنوان قانون جهت ورود اطلاعات،کدام یک از قسمتهای زیرتغییرداده می شود؟

الف)Field Size ب)Caption ج)Validation Rule د)Validation Text

29)اسامی فیلدها حداکثر چند کاراکتراست؟

الف)۲۵۰ ب)۶۴ ج)۲۵۴ د)۸

۳۰)جهت مرتب ساختن و فیلتر نمودن اطلاعات در پایگاه داده کدام یک از اشیای زیر استفاده می شود؟

الف)Tables ب)Queries ج)Reports د)Module

31)از کدام گزینه برای قرار دادن شرط در Query استفاده می شود؟

الف)Criteria ب)Sort ج)Show د)If

32)از کدام گزینه برای مشخص کردن قالب نمایش فیلد استفاده می کنیم؟

الف)Format ب)Input Mask ج)Caption د)Field Size

33)برای مخفی نمودن ستون یک جدول توسط فرمان Hide Columns از کدام منو استفاده می کنیم ؟

الف – Format ب - Edit ج - View د - Tools

34)با استفاده از فرامین قالب بندی چه بخشهایی از متن قابل تغییر می باشد؟

الف – نوع فونت ب - اندازه فونت ج - رنگ فونت د - تمامی موارد فوق

۳۵)برای ایجاد یک پرس و جوی استخراج داده از چه بخشی استفاده می کنیم ؟

الف - Tabels ب- Query ج – Forms د – Reports

36)فرمان ایجاد گزارش چه نام دارد ؟

الف - Tables ب - Forms ج - Reports د – هیچکدام

۳۷)خروجی گزارشات می تواند به چه حالتی باشد ؟

الف - گزارشات ستونی ب - گزارش جدولی ج - گزارش عادی د- همه موارد فوق

۳۸)کدام یک از گزینه های زیر درست است ؟

الف - Sort Ascending رکوردهای برگ داده را به صورت نزولی با استفاده از ستون انتخاب شده مرتب می کند.

ب - Sort Ascending رکوردهای برگ داده را به صورت صعودی با استفاده از ستون انتخاب شده مرتب می کند.

ج - Sort Descending رکوردهای برگ داده را به صورت نزولی با استفاده از ستون انتخاب شده مرتب می کند.

د - ب و ج

۳۹) کدامیک از گزینه های زیر برگ داده ها را بر اساس داده انتخابی فیلتر می کند ؟

الف - Filter By selection ب – filter by form ج - Apply / Remove filter د – همه موارد
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -