تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی بابل - مجموعه سوالات تستی word

مجموعه سوالات تستی word

شنبه 5 آذر 1390 07:59 ب.ظ

نویسنده : سلیمه پایمرد

(مبحث word)

1- در هنگام تایپ فارسی برای حذف کاراکتر سمت راست مکان نما و در هنگام تایپ انگلیسی برای حذف کاراکتر سمت چپ مکان نما از این کلید استفاده می شود؟ ص ۳۴۳

الف) BACk SPACE ب) DELETE ج) ALT, DELET د) SHIFT,DELET

2- این روش نمایش متن برای سازماندهی فایل های بسیار بزرگ مناسب است؟ ص ۳۶۵

الف) NORMAL ب) OUT LINE ج) MASTER DOCUMENT د) PAGE LAYOUT

3- کدام روش نمایش متن حالت پیش نمایش چاپ را نمایش می دهد؟ ص ۳۶۵

الف) NORMAL ب) OUT LINE ج) MASTER DOCUMENT د) Print LAYOUT

4- برای درج یک کاراکتری که در صفحه کلید وجود ندارد در فایل جاری چگونه عمل می کنیم؟ ص ۳۷۰

الف) INSERT/SYMBOL ب) FORMAT/FONT ج) MASTER DOCUMENT د) الف و ب

۵- در هنگام تعریف کلید میان بر، چه کلیدهایی حتماً باید به همراه یک حرف یا عدد زده شود؟ ص ۳۷۴

الف) SHIFT+CTRL ب) CTRL+ALT ج) ALT+SHIFT د) همه موارد

۶- غلط گیری اتوماتیک یک کامپیوتری فعال است، کدام عبارت زیر نادرست است؟ ص ۳۸۰

الف) در هنگام تایپ، غلط گرامری با خطوط موج دار قرمز و غلط املائی با خطوط موج دار آبی نشان داده می شود.

ب) “ “ سبز “ “ قرمز “ ج) یعنی SPELLING GRAMMER فعال است د) موارد ب و ج

۷- دستور CTRL+X فعال است یعنی؟ ص ۳۸۶

الف) یعنی CUT فعال است ب) یعنی COPY فعال است ج) یعنی نماد قیچی فعال است د) الف و ج

۸- برای غلط گیری اتوماتیک از پنجره AUTO CORRECT کدام مورد باید فعال باشد؟ ص ۳۸۲

الف) REPLACE TEXT AS YOU TYPE ب) CORRECT TWO INITIAL CAIUAL

ج) CAPITALIZE NAME OF DAY د) هیچکدام

۹- نام لاتین واژه پرداز چیست؟ ص ۳۴۳

الف) WORD PROCESSOR ب) WORD PROTECT

ج) M-S WORD د) MICROSOFT OFFICE

10- نام این نوار FILE-EDIT-VIEW-INSERT,…. چیست؟ ص ۳۴۵

الف) نوار ابزار ب) نوار استاندارد ج) نوار قالب بندی د) نوار منو

۱۱- سطر وضعیت WORD در کجای این پنجره قرار دارد؟

الف) سمت چپ ب) پائین ج) سمت راست د) بالا

۱۲- دستورات مربوط به ویرایش و دستورات مربوط به پرونده به ترتیب در کدام منو وجود دارد؟ ص ۳۴۵

الف) FILE-VIEW ب) EDIT-VIEW ج) EDIT-FORMAT د) FILE-EDIT

13- DOCUMENT TEMPLATE یعنی چه: ص ۴۲۲

الف) سند حروفچینی ب) الگوی سند ج) سند بی نام د) سند آماده چاپ

14- برای اریب نوشتن مطلب از کدام کلیدها استفاده می شود؟ ص ۴۰۶

الف) CTRL+ U ب) CTRL+I ج) CTRL+B د) CTRL+C

15- برای راست چین کردن مطلب کدام کلیدها مورد استفاده قرار می گیرند؟ ص ۴۱۲

الف) ALT+C ب) ALT+R ج) CTRL+C د) CTRL+R

16- به منظور چاپ صفحه جاری فایل مورد نظر از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ ص ۴۸۷

الف) منوی FILE گزینه PRINT سپس گزینه CORRENT PAGE ب) منوی FILE گزینه PRINT سپس گزینه ALL ج) منوی FILE گزینه PRINT سپس گزینه SELECTION د) الف و ب

۱۷- به منظور ادغام دو ستون از یک جدول چگونه عمل می کنیم؟ ص ۴۴۲

الف) ابتدا ستونها را ماکدار کرده، گزینه MERGE CELL از TABLE و سپس گزینه ENTIRECOLUMN را انتخاب می کنیم.

ب) ابتدا سطرها را مارکدار کرده، گزینه MERGE CELL از TABLE

ج) ابتدا ستونها را مارکدار کرده، گزینه SPLITECELL از TABLE و سپس گزینه ENTIREROW را انتخاب می کنیم

د) هیچکدام

۱۸- فرق SAVE و SAVE AS چیست؟ ص۳۵۷

الف) SAVE ضبط با نام مشخص و معین برای فایل موجود است، SAVE AS ضبط بدون نام

ب) SAVE ضبط در حین کار که نام آن قبلا تعیین شده SAVE AS ضبط با نام معین و در جای مشخص برای فایل موجود ج) هر دو به معنای ذخیره کردن و یک کار را انجام می دهد

د) SAVE در نرم افزارهای گرافیکی کاربرد دارد، SAVE AS در نرم افزارهای حروفچینی

۱۹- کلیدهای ENTER و یا SHIFT+ENTER چه عملی را انجام می دهد؟ ص ۳۹۴

الف) ENTER پاراگراف جدید ایجاد می کند، SHIFT+ENTER مکان نما را به سطر بالا منتقل می کند

ب) در هر دو مورد مکان نما به سطر جدید می رود

ج) ENTER پاراگراف جدید ایجاد می کندSHIFT+ENTER سطر آخر پاراگراف را تراز می کند.

د) ب و ج

۲۰- کدام جمله صحیح است؟ ص ۳۸۶

الف) فرمان کپی متن انتخاب شده را از روی سند به حافظه موقت منتقل می کند.

ب) فرمان برش متن انتخاب شده را از روی سند به حافظه موقت منتقل می کند.

ج) فرمان کپی یک نسخه از اطلاعات انتخاب شده را به حافظه دائم کپی می کند.

د) با فرمان برش ( CUT ) نمی توان قسمتی از متن را حذف کرد.

۲۱- اگر در خانه های جدول بخواهیم به عقب حرکت کنیم از کدام کلید ها استفاده می شود؟ ص ۴۳۷

الف) SHIFT+ALT ب) SHIFT+TAB ج) ALT+CTRL د) HSIFT+CTRL

22- به منظور نوشتن پاورقی در WORD از کدام گزینه استفاده می شود؟ ص۴۶۴

الف) foot note از منوی In sert ب) کلید F7 ج) گزینه AUTOTEXT د) الف و ب

23- به منظور افزایش و کاهش تو رفتگی به ترتیب ازکدام ابزار استفاده می شود؟ ص ۴۱۲

الف) افزایش INCREASE INDENT، کاهشDECREASE INDENT

ب)کاهش INCRAGRAPH از منویFORMAT ج) هیچکدام

۲۴- فرمان کپی مربوط به کدام یک از نوار ابزارهای زیر می باشد ص ۳۸۵

الف) STANDARD ب) FORMATING ج) SCROLL-BAR د) FORMS

25- برای رفتن به ابتدای فایل یا سند چگونه باید عمل کرد؟ ص ۳۸۳

الف) CTRL+HOME ب) CTRL+END ج) HOME د) هیچکدام

۲۶- پسوند فایل TEMPLATE چیست؟ ص ۴۲۲

الف)DOC ب) DOT ج) DAT د) PAT

27- برای عمودی نوشتن در جدول چه باید کرد؟ ص ۴۳۷

الف) FREE ROTATE ب) TEXT DIRECTION ج) AUTO TEXT د) AUTO SHAPE

28- برای بازگشت به خانه بعدی جدول، کدام گزینه مناسب می باشد؟ ص ۴۳۸

الف) TAB ب) ALT+ TAB ج) CTRL+TAB د) SHIFT+TAB

29- اگر بخواهیم یک متن یا عدد را به صورت اندیس پایین بنویسیم از کدام کلید استفاده می کنیم؟ ص ۴۰۸

الف) SHIFT+= ب) CTRL += ج) SHIFT+ ALTSHIFT+ ALT د) SHIFT+ CTRL

36- برای انتقال بخشی از متن کدام گزینه صحیح می باشد. ص ۳۸۶

الف) استفاده از کلید CTRL+X ب) اجرای گزینه CUT از منوی EDIT

ج) با استفاده از دکمه CUT در نوار ابزار استاندارد د) همه موارد

۳۷- در متن روزنامه ای برای شکستن یک ستون و رفتن به ستون بعدی از فرمان ……. استفاده می شود. ص ۴۵۰

الف) فرمان break گزینه page beak ب) فرمان break گزینه columns

ج) فرمان break گزینه continuous د) فرمان break گزینه section bre

38- کلیدهای ctrl+ w چه عملی را انجام می دهند؟ ص ۵۰۹

الف) زیر خط دار کردن متن ب) بستن فایل جاری

ج) کلمه به کلمه زیر خط دار کردن متن د) باز کردن منو windows

39- برای اینکه متن را بالا نویس کنیم کدام گزینه زیر استفاده می شود؟ ص ۴۰۸

الف) از فرمان fonts گزینه super script ب) از فرمان fonts گزینه sub script

ج) از فرمان paragraph گزینه super script د) از فرمان paragraph گزینه sub script

40- برای ایجاد جلوه های ویژه در متن کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ ص ۴۱۰

الف) clipart ب) animation ج) picture د) drawe

41- در تنظیم حاشیه کاغذ جهت صحافی کدام گزینه مورد استفاده قرار می گیرد؟ ص ۴۶۸

الف) page setup- left ب) page setup- mirrir

ج) page setup- gutter د) page setup- right

42- برای ایجاد پاورقی در صفحه کدام گزینه مناسب است؟ ص ۳۶۵

الف) از منوی view گزینه header and footer ب) از منوی insert گزینه footnote

ج) از منوی insert گزینه header and footer د) از منوی format گزینه footnote

43- ctrl+y کلید ترکیبی چه عملی است؟ ص ۵۰۹

الف) لغو آخرین عمل انجام شده ب) تکرار آخرین عمل انجام شده ج) معادل عمل redo د) ایجاد بیرون زدگی

۴۴- با انتخاب گزینه landScape موقع چاپ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ص ۴۶۸

الف) متن ها فارسی چاپ نمی گردد ب) سند در کاغذ عمودی چاپ می گردد

ج) سند در کاغذ افقی چاپ می گردد د) پهنای کاغذ به شکل استاندارد در می آید

۴۵- غلط یاب املایی در word کدام گزینه می باشد؟ ص ۳۸۲ ص ۵۰۸

الف) f6 ب) f8 ج) f7 د) f9

46- برای تعیین حاشیه بندی و اندازه کاعذ و جهت کاغذ کدام کادر مکالمه را باید فعال کنیم؟ ص ۴۶۸

الف) paraghraph ب) page setUp ج) page number د) margins

47- برای درج تصویر در متن می توان از منوی ……. گزینه ……… و ………… استفاده کرد؟ ص ۵۰۳

الف insert / picture/FROM FILE ب) format/picture/clip art

ج) insert/picture/format د) table/protect/document

48- برای ایجاد یک سبک جدید از کدام دستور زیر استفاده می شود؟ ص ۴۰۴

الف) fonts ب) NEW style ج) modify-style د) ب و ج

۴۹- با دستور print preview می توانیم: ص ۴۸۵

الف) متن را به چاپ می رسانیم ب) پیش نمایش چاپ را روی صفحه word مشاهده کنیم.

ج) همه صفحات متن را روی صفحه مشاهده کنیم د) هیچکدام

۵۰- برای تبدیل جدول به متن از …….. استفاده می کنیم. ص ۴۴۴

الف) table-convert text to teble ب) format-convert text to table ج) tools-convert table to text د) tabel-convert tabel to text

51- جهت وارد کردن تصویر در متن کدام عمل صحیح می باشد؟ ص ۵۰۳

الف) از منوی قالب گزینه زمینه را انتخاب می کنیم ب) از منوی ابزار گزینه انتخاب می کنیم

ج) از منوی درج گزینه شکل را انتخاب می کنیم د) از منوی پرونده ( file ) گزینه باز کردن ( open ) را انتخاب می کنیم

۵۲- ویژگی auto correct در برنامه word چه عملی را انجام می دهد؟ ص ۳۸۰

الف) املائی کلمات مشخص را اصلاح می کند. ب) به طور اتوماتیک فاصله سطرها را تنظیم می کند

ج) به طور اتوماتیک پاراگراف ها را تنظیم می کند د) به طور اتوماتیک حاشیه ها را تنظیم می کند

۵۳- جهت ایجاد یک پاراگراف جدید کدام کلید را فشار می دهیم؟ ص ۳۹۴

الف) کلید enter ب) alt ج) ctrl+x د) ctrl+v

54- جهت درج تاریخ و شماره صفحه در سر برگ و پا برگ کدام عمل زیر مناسب است؟ ص ۴۶۵

الف) انتخاب گزینه date از گزینه windows ب) کلید alt+ f3 را فشار می دهیم

ج) انتخاب فرمان سر برگ و پا برگ ( header and footer ) از منوی ویرایش ( edit )

د) انتخاب فرمان سر برگ و پا برگ ( header and footer ) از منوی ( نما ) view

55- کدامیک از گزینه های زیر هر کلمه را زیر خط دار می کند؟ ۵۰۸

الف) ctrl+shift+w ب) ctrl+u ج) ctrl+ shift+u د) ctrl+ shift+d

56- برای حذف کردن کلمه قبل از مکان نما کدامیک از روشهای زیر پیشنهاد می شود؟ ص ۵۱۰

الف) ctrl+delete ب) ctrl+backspace ج) delete د) dackspace

57- برای اینکه فاصله سطرهای یک پاراگراف دوبل شود کدامیک از گزینه های زیر مناسب است؟ ص ۴۱۴

الف) alt+2 ب( SHIFT 2 ج) گزینه line spacing د) single

58- برای اینکه از صفحه ۲۵-۲۰ سند را چاپ بگیریم کدام گزینه مناسب است؟ ص ۴۸۶

الف) فرمان print از منوی file یا کلید میانبر ctrl+p ب) گزینه print از نوار ابزار standard

ج) دکمه print از نوار ابزار printpreview د) گزینه print از جعبه ابزار formatting

59- برای سایه دار کردن متن کدام گزینه صحیح می باشد؟ ص ۴۰۸

الف) out line ب) all caps ج) shadow د) subs cript

60- برای آوردن تاریخ و ساعت سیستم بر روی صفحه کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ ص ۴۶۴

الف) header and footer ب) field ج)object د) date and time

61- در word برای انتقال مکان نما به انتهای سند از کلیدهای ……. استفاده می کنیم؟ ص ۳۸۳

الف) ctrl+pageup ب) alt+home ج) pageup د) ctrl+end

62- مرور چاپ متن تایپ شده به کمک کدام گزینه درست می شود؟ ص ۴۸۵

الف) print preview از منوی فایل ب) document map ج) گزینه print از منوی فایل د) هیچکدام

۶۳- در واژه پرداز کلید home. End معمولا مکان نما را ……… منتقل می کند. ص۳۸۳

الف) انتهای کلمه، به ابتدای کلمه قبل ب) به انتهای سطر جاری به ابتدای سطر جاری

ج) ابتدای پاراگراف به انتهای پاراگراف د) به انتهای پاراگراف به ابتدای پاراگراف

۶۴- برای ایجاد قاب سایه دار گزینه ……. صحیح می باشد؟ ص ۴۶۱

الف) box ب) ۳-d ج) shadow د) custom

65- برای ذخیره با نام جدید در محیط word از کلیدهای تابعی …………. استفاده می شود. ص ۵۰۹

الف) f7 ب) f4 ج) f9 د) f12

66- برای حرکت سریع در متن کدام فرمان کاربرد ندارد؟ ص۳۸۷

الف) go to ب) bookmark ج) ctrl+f د) همه موارد

67- برای دادن یک قالب طراحی شده به جدول جاری کدام گزینه مناسب است؟ ص ۴۴۲

الف) table/tableautoformat ب) table/cell height and width ج) table/formule د) table/sort

68- برای چاپ متن انتخابی در فرمان print کدام گزینه باید انتخاب گردد؟ ص ۴۸۶

الف) all ب) current pege ج) selection د) page

69- برای ویرایش یک سبک از کدامیک از گزینه های زیر می توان استفاده نمود؟ ص۴۴۴

الف) edit ب) modify ج) f3 د) shift +f3

70- برای ادغام سلولهای جدول کدامیک از گزینه های زیر مناسب می باشد؟ ص۴۴۲

الف) merge ب) merge cell ج) split cells د) insert table

71- برای نسبت دادن کلمه رمز به یک فایل می توان کدام مراحل زیر را طی کرد؟ ص۴۹۷

الف)Tools-Security ب) format/protect-document

ج) edit/protect-document د) table/protect-document

72- برای پاک کردن متن انتخاب شده از گزینه ……… استفاده می شود؟ ص۳۸۶

الف) del ب) clear ج)past د) الف و ب

۷۳- اگر در صفحه word شما خط کش نمایان نشده کافیست از منوی …….. گزینه ………. کلیک کنید. ص ۴۱۷

الف) منوی view و گزینه ruler ب) منوی edit و گزینه puler

ج) منوی format و گزینه rcler د) منوی table و گزینه ruler

74- برای تغییر رنگ خطوط از نماد ……… استفاده می شود. ص ۴۷۶

الف) fill color ب) line color ج) page color د) هیچکدام

۷۵- برای انتقال بخشی از متن کلید ………. به کار می رود. ص۳۸۶

الف) ctrl+x ب) ctrl+f ج) ctrl+c د) الف و ب

۷۶- با دستور print preview می توانیم: ص۴۸۵

الف) متن را به چاپ برسانیم ب) پیش نمایش چاپ را روی صفحه word مشاهده کنیم

ج) همه صفحات متن را روی صفحه مشاهده کنیم د) هیچکدام

۷۷- برای تو رفتگی ابتدای پاراگراف از ……. استفاده می شود. ص ۴۱۳

الف) کلید tab ب) خط کش ج) قالب بندی ابتدای پاراگراف به صورت خودکار صورت می گیرد د) همه گزینه ها

۷۸- برای شماره گذاری صفحات از کدام گزینه استفاده می شود؟ ص ۴۶۲

الف) از گزینه index and table در منوی insert ب) از گزینه page numbers در منوی insert

ج) از گزینه select number در منوی table د) از گزینه insert-number در منوی table

79- برای راست چین کردن پاراگراف ها از …… استفاده می شود. ص ۴۱۲

الف) ctrl+r ب) ctrl+l ج) ctrl+e د) ctrl+j

80- جهت تبدیل حروف عادی به حالت مورب و بالعکس از ……… استفاده می شود. ص۴۰۶

الف) ctrl+I ب) ctrl+b ج) ctrl+u د) ctrl+a

81- برای ایجاد کادر در صفحه از گزینه …… در منوی format استفاده می شود. ص ۴۵۸

الف) borders ب) page border ج) shading د) هیچکدام

۸۲- برای انتقال اشکال به روی متن کدام گزینه مناسب است؟ ص ۴۷۷

الف) bring to front ب) send to back ج) bring in front to text د) send behind text

83- برای تعیین حاشیه بندی و اندازه کاغذ و جهت کاغذ کدام کادر مکالمه را باید فعال کنیم؟ ص ۴۶۷

الف) paragraph ب) page setup ج) page number د) margins

84- اگر کلید CTRL را به همراه کلید جهت دار سمت راست یا چپ به کار ببرید مکانی به اندازه ص۳۸۳

الف) یک کاراکتر ب) یک لغت ج) یک ستون د) یک سند

۸۵- برای تغییر قلم جاری از کلیدهای ترکیبی ص ۵۰۸

الف) CTRL+SHIFT+E ب) CTRL+SHIFT+M ج) ALT+SHIFT+F د) CTRL+SHIFT+F

86- نماد SPIiTECELLS : ص ۴۴۱

الف) برای تبدیل خانه های جدول به چند خانه فرعی ب) برای ادغام چند خانه در یک خانه

ج) می توان به ناحیه فرم سایه زد د) می توان رنگ خطوط جدول را تغییر داد

۸۷- برای تقسیم یک جدول به دو جدول مستقل ص ۴۴۲

الف) گزینه SPLITE+CCELLS ب)SPLITE TABLS از منوی TABEL

ج) SPLIT TABELS از منوی INSERT د) هیچکدام

۸۸- برای ایجاد یک لیست نماد گذاری شده از دستور ص۴۵۰

الف) BULLETE در منوی EDIT ب) BULLETE در منوی INSERT

ج) BULLET در منوی FORMAT د) Numbering

89- برای سایه زنی در اطراف کادر از کدام گزینه استفاده می کنیم. ص ۴۵۸

الف) گزینه BORDERS AND SHEDINLS از منوی FORMATE و سپس منوی SHADING

ب) گزینه BORDERS AND SHEDING از منوی TABEL و سپس منوی PATEBORDAR

ج) گزینه BORDERS AND SHEDINLS از منوی FORMANT و سپس منوی BORDER د) همه موارد

۹۰- به منظور سهولت در تنظیم لیستهای شماره دار و نشان دار کدام گزینه را فعال می نماییم؟ ص۴۵۰

الف) BULLEAND NUMBERING از نوار ابزار FORMAT

ب) با استفاده از گزینه SYMBOL علامت مورد نظر را انتخاب می کنیم

ج) HEADER AND FOOTER د) الف و ج

۹۱- کدامیک از گزینه های زیر به هر سطر به صورت اتوماتیک شماره می دهد؟ ص ۴۵۳

الف) NUMBERING ب) BULLET ج) PAGE NUMBER د) LINE NUMBERING

92- کدامیک از گزینه های زیر اندازه قلم را تغییر نمی دهد؟ ص ۴۰۶

الف) FONT SIZE ب) CTRL+ SHIFT+> ج) CTRL+[ د)Ctrl + ]

93- می خواهیم عبارت مقابل را ایجاد نمائیم. از کدام گزینه باید استفاده کرد؟ IN THE NAME OF GOD ص ۴۷۰

الف) MATCH CASE ب) TITLE CASE ج) TOGGLE CASE د) UPPER CASE

94- کدامیک از گزینه های زیر عنوان جدول را در همه صفحات قرار می دهد؟ ص ۴۶۴

الف) HEADER AND FOOTER ب) HEADER ج) HEDING د) TITLE

95- برای اینکه صفحه WORD خود را به حالت روزنامه ای درآوریم، از کدام گزینه استفاده می نماییم؟ ص۴۴۹

الف) INSERT/COLUMNS ب) ابزار COLUMNS از نوار ابزار STANDARD

ج) TOOLS/COLUMNS د) ابزار COLUMNS از نوار ابزار FORMATTING

96- برای ایجاد ترسیمات پیش ساخته کافیست که: ص۴۷۴

الف) روی گزینه AUTO SHAPE از نوار PICTURE کلیک کنیم

ب) روی نوار AUTO SHAPES از نوار ابزار ترسیم کلیک کنیم

ج) در WORD 97 ایجاد ترسیمات پیش ساخته در سند امکان ندارد د) هیچکدام

۹۷- فرمانهای مربوط به ……. در منوی format و فرمانهای مربوط ……. در منوی insert قرار دارند. ص ۴۵۸

الف) کنترل صفحه نمایش، وارد کردن اشیای خارجی ب) قالب بندی متن سند، وارد کردن اشیای خارجی

ج) وارد کردن جدول، کنترل صفحه نمایش د) کنترل پنجره ها، کنترل صفحه نمایش

۹۸- برای ذخیره کردن یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟ ص۳۵۷

الف) save in ب) save ج) save as د) save out

99- برای انتقال مکان نما به ابتدای پاراگراف بعدی، کلیدهای ترکیبی .. را فشار می دهیم. ص ۳۸۳

الف) ctrl+home ب) ctrl+end ج)↑ ctrl+ د) ctrl+↓

۱۰۰- کدامیک جزء سبکهای نگارش قابل انتخاب در word نمی باشد؟ ص۴۰۶

الف) under line ب) italic ج) border د) bold
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -