تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی بابل - پیدا کردن max, min عناصر آرایه

پیدا کردن max, min عناصر آرایه

دوشنبه 27 تیر 1390 06:57 ب.ظ

نویسنده : سلیمه پایمرد


#include<stdio.h>
#include<values.h>
#include<iostream.h>
#define Row 5
int max,min,i;
void main()
{
    void Fun1(int *,int );
    int Number[Row];

    for (i = 0 ;i < Row ;i++)
    {
        cout <<"Enter Number ["<<(i+1)<<"]:";
        cin >> Number[i];
    }
    Fun1(Number,Row);
}
void Fun1(int A[],int Count)
{
    min = MAXINT;
    max = -MAXINT -1;

    for(i=0 ;i<Count ;i++)
    {

        if (A[i]>max)
        {
            max=A[i];
        }
        if(A[i]<min)
        {
            min=A[i];
        }
     } //end for
     cout << "************************************* \n" ;
    cout<<"Maximum = "<< max <<"  Minimum = "<< min;
}
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -